Tag: trình duyệt website

Web browser – trình duyệt web là gì?

 Mặc  dù các trình duyệt với mục đích là để truy cập vào hệ thống mạng toàn  cầu, các trình duyệt còn được sử dụng để truy cập các thông tin được  cung cấp bởi các web servers (máy chủ